Mobile Menu button

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

如有任何查詢, 請聯絡以下部門:

申請享用大學服務/設施工作證明書(只適用於合資格退休僱員)
致電: 3943 7332或3943 9512
電郵: hro-cert@cuhk.edu.hk
電子郵件服務
致電: 3943 3835或3943 3853
圖書館服務
部門: 圖書館
致電: 3943 7306
電郵: ulcir@cuhk.edu.hk
體育設施
部門: 體育部
致電: 3943 6097或 3943 6093
電郵: peunit@cuhk.edu.hk
大學游泳池
致電: 3943 7216
電郵: sams@cuhk.edu.hk
泊車證
部門: 保安處
致電: 3943 7999
電郵: security_unit@cuhk.edu.hk
教職員會所會籍
部門: 教職員會所
致電: 2603 6528
電郵: SCRmembership@cuhk.edu.hk